Σεμινάρια

Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης
Sep   2021
Info:
 • Sep   2021

 • Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη,
 •   ,
 • Γεώργα Αναστασία
 • Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για:
  α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ,
  β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ,
  γ) και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.,
  δ) Εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων.
Αιτήσεις Ανοικτές Αίτηση συμετοχής

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα:

«Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης» με έναρξη το Σεπτέμβριο 2021 και λήξη τον Ιούνιο 2022

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
Στελέχη της Διοίκησης
Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιμορφούμενοι πιστοποιούνται από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι& Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι& Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. ώρες:

- 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία

- 240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευση


- 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση,παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων, παρακολούθηση συνεδρίου

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σάββατο κάθε μήνα(Σάββατο10:00- 14:00)

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τo Σεπτέμβριο σε Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη.
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου .

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
Μορφές αξιολόγησης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
Διοίκηση με βάση στόχους
Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
Εσωτερική αξιολόγηση
Εξωτερική αξιολόγηση
Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η έννοια της Αξιολόγησης

Μοντέλα Αξιολόγησης (Ι)

Μοντέλα Αξιολόγησης (ΙΙ)

Διαμορφωτική ή Ανακεφαλαιωτική Αξιολόγηση

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2021 - Λήξη: Μάϊος 2022

Οικονομικό Κόστος :400 ευρώ

Εφάπαξ το ποσό 350 ευρώ


Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ161 και το ονοματεπώνυμό σας)

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

Γεώργα Αναστασία, τηλ: 2103635701(καθημερινές 15:00-19:00),6979774903

 


Ο ι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: ……………………………………………

 

Αίτηση συμετοχής
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια

Location