Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

H Ε.Ε.Φ. είναι Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες της Φυσικής, των Τεχνολογιών Φυσικής και Επικοινωνιών και άλλων σχετιζόμενων κλάδων.

Σκοπός

Η προαγωγή της χρήσης των Τεχνολογιών Φυσικής και Επικοινωνιών.
Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών Φυσικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η ανάπτυξη κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, για τους επαγγελματίες του Φ.Ε. Η παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Πολιτεία. Προκειμένου να εκπληρώσει τους παραπάνω σκοπούς η Ε.Ε.Φ. Φροντίζει για την κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών των Φ.Ε. Βοηθά το ευρύ κοινό να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με θέματα των Φ.Ε. Συνεισφέρει στην επωφελή και αποδοτική χρήση των Φ.Ε. Προσφέρει τεχνικές συμβουλές στην Πολιτεία καθώς επίσης και σε οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Παρέχει υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης επί τεχνικών ζητημάτων.
 

Πόροι

Η Ε.Ε.Φ. χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών της επιχορηγήσεις από κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέρος της χρηματοδότησης της Ε.Ε.Φ. προέρχεται από έσοδα από διάφορα ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, δημοσιεύσεις, ή επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικές με τις Τεχνολογίες των Φ.Ε. και Επικοινωνιών.

 
Οργανωτική δομή

Κάθε ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος συντονίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, οι οποίοι εκλέγονται για ένα χρόνο από τα μέλη της ΟΕΕ. Οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ε.Φ. μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες των ομάδων αυτών

Share this Post: