ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ "ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ"

Σωματείου αναγνωρισθέντος δια της υττ'αριθμ.5267/1930 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών τροποποιηθείσης δια των υπ'αριθμ.8295/1939 και 7190/1962 αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρον 1ον. Ιδρύεται σύλλογος των πτυχιούχων Φυσικών με έδραν τας Αθήνας υπό τον τίτλον " Ένωσις Ελλήνων Φυσικών ".

Άρθρον 2ον. Η Ένωσις σκοπόν έχει την προαγωγήν και διάδοσιν εν Ελλάδι των Φυσικών Επιστημών και των εφαρμογών των ως και την βελτίωσιν της θέσεως των μελών αυτής δια του διαφωτισμού της κοινωνίας και της πολιτείας περί αυτών.

Άρθρον 3ον. Ο σκοπός της Ενώσεως επιδιώκεται : 1/ Δια διαλέξεων. 2/ Δια καταλλήλων δημοσιευμάτων. 3/ Δι' εκδόσεως περιοδικού και χρήσιμων βιβλίων. 4/ Δι' επιστημονικών εκδρομών, συνεδρίων, επικοινωνίας προς ετέρους συλλόγους του εσωτερικού ή εξωτερικού επιδιώκοντας παρεμφερείς σκοπούς και δι' αποστολής αντιπροσώπων εις σχετικά επιστημονικά ή και εκπαιδευτικά συνέδρια της αλλοδαπής, ως και δια παντός άλλου νομίμως προσφερόμενου μέσου.

Άρθρον 4ον. Τους πόρους της Ενώσεως απαρτίζουν: 1/ Αι τακτικαί εισφοραί των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής. 2/ τα προκύπτοντα εξ εκτάκτων πόρων, ους ήθελεν εγκρίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον, ωφελήματα. 3/ Τα εκ του περιοδικού της Ενώσεως ή των εκδιδομένων υπ' αυτής βιβλίων προερχόμενα κέρδη και 4/ Αι τυχόν γενόμεναι τη Ενώσει δωρεαί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' -  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρον  5ον. Τα την Ένωσιν απαρτίζοντα μέλη είναι τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη της Ενώσεως γίνονται τη αιτήσει των κατόπιν υποδείξεως δύο τακτικών μελών και με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου
1/ Πάντες οι Καθηγηταί και Υφηγηταί των Τμημάτων Φυσικού και Φυσιογνωστικού των Ανωτάτων Σχολών της χώρας.
2/ Πάντες οι πτυχιούχοι και διδάκτορες των τμημάτων Φυσικού και Φυσιογνωστικού των Ανωτάτων Σχολών της χώρας, ως και των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
3/ Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής των οποίων η δραστηριότης αποδεδειγμένως ανήκει εις την περιοχήν των Φυσικών Επιστημών. Επίτιμα μέλη της Ενώσεως εκλέγονται υπό του Δ.Σ. οι συντελούντες εις την επιτυχίαν του σκοπού της Ενώσεως ή παρασχόντες εξαιρετικάς υπηρεσίας εις την προαγωγήν των Φυσικών Επιστημών εν τη ημετέρα ττατρίδι ή το εξωτερικόν. Τα επίτιμα μέλη, ων ο αριθμός ορίζεται υπό του Νόμου, απολαύουσι πάντων των δικαιωμάτων των τακτικών μελών πλην της ψήφου.

Άρθρον   6ον. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουσιν ετήσιαν εισφοράν και εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής, οριζόμενα εκάστοτε υπό του Δ. Συμβουλίου.

Άρθρον 7ον. Τα τακτικά μέλη έρουσι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και συζητείν επί των εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

Άρθρον 8ον. Παύουν όντες τακτικά μέλη της Ενώσεως 1/ Όσοι ήθελον υποβάλλει έγγραφον παραίτησιν και 2/ Όσοι ήθελον καθυστερήσει την εισφοράν των πλέον του έτους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' -  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ

Άρθρον 9ον. Την Ένωσιν διοικεί 11μελές Διοικητικόν Συμβούλιον, εκλεγόμενον εκ των εν τη περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης διαμενόντων τακτικών μελών, δια μυστικής ψηφοφορίας ανά διετίαν κατά την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. Εις το Δ.Σ. δέον να αντιπροσωπεύονται οι εις τους διαφόρους τομείς της εθνικής δραστηριότητας ασχολούμενοι φυσικοί.
Τα εν ταις επαρχίαις ευρισκόμενα μέλη ψηφίζουσι δια ψηφοδελτίων καλώς εσφραγισμένων και αποστελλομένων εγκαίρως προς το Προεδρείον του Συλλόγου, το οποίον να προειδοποιή τα μέλη περί της ημέρας εκλογής, αποστέλλον αυτοίς και συνοπτικήν των πεπραγμένων έκθεσιν. Κατά την εκλογήν των τακτικών μελών του Συμβουλίου τα 7 πρώτα επιλαχόντα είναι αναπληρωματικοί. Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Άρθρον 10ον. Το Διοικητικόν Συμβούλιο εντός 10 ημερών από της εκλογής αυτού, συνερχόμενον τη συγκλίσει του πρώτου επιτυχόντος, εκλέγει εκ των εαυτού μελών, τον Πρόεδρον, τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικόν και ειδικόν Γραμματέα και τον Ταμίαν του.

Άρθρον 11ον. Δια την καλυτέραν προαγωγήν των σκοπών της Ενώσεως το Δ.Σ. δύναται να συνιστά περιφεριακά παραρτήματα, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται υπό του Δ.Σ., κατά τας εκάστοτε προκυπτούσας ανάγκας. Έκαστον παράρτημα διοικείται υπό πενταμελούς επιτροπής εκλεγομένης παρά των τακτικών μελών του παραρτήματος. Η επιτροπή συνερχομένη τη προσκλήσει του πρώτου επιτυχόντος, εντός δέκα ημερών από της εκλογής της, εκλέγει τον Πρόεδρον, τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτής. Ο Πρόεδρος του παραρτήματος ή έτερον μέλος της πενταμελούς επιτροπής δύναται να μετέχη μετά ψήφου, των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καλούμενον ειδικός προς τούτο, εν περιπτώσει συζητήσεως θεμάτων τα οποία κατά την κρίσιν του Δ.Σ. έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πόροι του παραρτήματος προέρχονται εκ των συνδρομών των μελών αυτού.
Το παράρτημα δύναται να δαπανά μέχρις 70% των συνδρομών των μελών του. Τυχόν πλεονασμού περιέρχεται εις το κεντρικό ταμείον της Ενώσεως, κατά την λήξιν εκάστου διαχειριστικού έτους. Εις πάσαν περίπτωσιν εκτάκτου δραστηριότητος του παραρτήματος, σχέσιν έχουσα με τους σκοπούς της Ενώσεως, δύναται το Δ.Σ. να διαθέση εκ των ιδίων αυτού πόρων. Η σφραγίς του παραρτήματος είναι κυκλική φέρουσα την ένδειξιν " ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.............." με την κεφαλήν του Αριστοτέλους εις το κέντρον.
Ομοίως το Δ.Σ. δύναται κατά την απόλυτον κρίσιν του, να ιδρύη ομάδας εντός της Ενώσεως, επιφορτισμένας με την προώθησιν ειδικών θεμάτων σχετικών προς τον σκοπόν της Ενώσεως. Αι ομάδες θα διέπονται υπό κανονισμού ορίζοντος τας περιοχάς δράσεώς των καθοριζομένου υπό του Δ.Σ. Εκάστη ομάς εκλέγει επίσης συμφώνως προς τον κανονισμόν της, Προεδρείον, εις το οποίον μετέχει και εν μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της ομάδος ενημερώνει το Δ.Σ. επί των δραστηριοτήτων του Τμήματος. 

Άρθρον 12ον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου του, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε οσάκις παραστή ανάγκη. Αι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων αυτού μελών και έχουν κύρος , εάν εν τη συνεδρία παρίστανται εξ τουλάχιστον των μελών του. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρόν εν Αθήναις ή Πειραιεί και απουσιάζον αδικαιολογήτως εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού διαγράφεται, αποφάσει του Συμβουλίου και αντικαθίσταται υπό του έχοντος σειράν αναπληρωματικού. Τη αιτήσει τεσσάρων τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέση το Δ.Σ. εις συνεδρίασιν εντός 48 ωρών.

Άρθρον 13ον. Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τας εργασίας αυτού, συγκαλεί τα Συνέδρια τη αποφάσει του Δ.Σ. και τας Συνελεύσεις και εκπροσωπεί την Ένωσιν προς πάσα Αρχήν ή ιδιώτην. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο πρώτος Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ο δεύτερος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Τον Πρόεδρον αποχωρούντα του Συμβουλίου αντικαθιστά ο εκλεγόμενος υπό των μελών του Δ.Συμβουλίου μετά την συμπλήρωσιν του αριθμού των δια των αναπληρωματικών.

Άρθρον 14ον. Ο Πρόεδρος επιθυμών να ομιλήση εν τη Συνελεύσει παραχωρεί την θέσιν του εις τον Αντιπρόεδρον και αναλαμβάνει αυτήν μετά την λήξιν της ομιλίας του.

Άρθρον 15ον. Ο Γενικός Γραμματέας βοηθούμενος υπό του ειδικού γραμματέως καταρτίζει Μητρώον των τακτικών και επιτίμων μελών της Ενώσεως, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριών του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, ενεργεί την αλληλογραφίαν και συνυπογράφει μετά του Πρόεδρου, τηρεί ττρωτόκολλον των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και επιμελείται των δημοσιευμάτων της Ενώσεως. Κωλυόμενος αναπληρούται υπό άλλου μέλους, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου.

Άρθρον 16ον. Ο Ταμίας φυλάττει την χρηματικήν περιουσίαν της Ενώσεως, εισπράττει πάντα εις το Ταμείον οφειλόμενα δια διπλοτύπων αποδείξεων, ενεργεί πληρωμάς δι' ενταλμάτων του Προέδρου και αποδείξεων, υποβάλλει τω Δ. Συμβολίω καθ' εξαμηνιαίαν έκθεσιν της καταστάσεως του Ταμείου, γενικήν δε έκθεσιν και απολογισμόν εις το τέλος της ετησίας περιόδου. Τηρεί ιδιαίτερον βιβλίον Ταμείου φέρον την υπογραφήν του Προέδρου και εσφραγισμένον δια της σφαγίδος της Ενώσεως και ευθύνεται προσωπικώς δια πάσαν άνευ εντάλματος δαπάνην. Κωλυόμενος αναθέτει την εκπλήρωσιν των καθηκόντων του εις άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' ευθύνην του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρον 17ον. Αι Συνελεύσεις είναι τακτικαί και έκτακτοι. Αι τακτικαί Συνελεύσεις συγκροτούνται άπαξ του έτους εντός του Φεβρουαρίου ή Μαρτίου καθ' ημέραν και ώραν οριζομένας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' αυτάς, εκτός των άλλων θεμάτων των οριζομένων υπό του Δ.Σ. συζητείται και εγκρίνεται ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός της Ενώσεως.
Αι έκτακτοι Συνελεύσεις συγκροτούνται τη προσκλήσει του Προέδρου, λόγω εκτάκτου ανάγκης, ή τη αιτήσει του 1/5 των τακτικών μελών εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των συμφώνως τω Νόμω. Η πρόσκλησις γίνεται δια προσκλητηρίων. Κατά τας εκτάκτους Συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα, δι' ά γίνεται η πρόσκλησις.

Άρθρον 18ον. Αι Συνελεύσεις θεωρούνται εν απαρτία τη συμμετοχή του 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών. Μη γενομένης απαρτίας συγκαλούνται πάλιν μετά 8 ημέρας, ότε θεωρούνται εν απαρτία παρόντων οσωνδήποτε μελών. Κατά τας αρχαιρεσίας τα ψηφοδέλτια συμβάλλουν εις την απαρτίαν, ως και οι αντιπρόσωποι των μελών κατά τας άλλας συνεδρίας

Άρθρον 19ον. Των Συνελεύσεων προεδρεύει ο τακτικός Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, καταχωρίζονται εν ειδικώ βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος και των παρόντων Συμβούλων, αφ' ου αναγνωσθώσι και εγκριθώσιν υπό της Συνελεύσεως εις την αμέσως επόμενην συνεδρίαν αυτής. Κατά τας Συνελεύσεις τα εν ταις Επαρχίας απόντα μέλη της Ενώσεως δύνανται να αντιπροσωπεύονται υπό άλλων μελών, δεόντως εξουσιοδοτημένων. Οι αντιπρόσωποι  ούτοι  έχουν  τόσας  ψήφους,   όσα  είναι  τα  μέλη  τα  οποία αντιπροσωπεύουν και την ιδικήν των, εξαιρουμένης της περιπτώσεως των αρχαιρεσιών. Η Γεν. Συνέλευσις αποφαίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας επί ζητημάτων εχόντων προσωπικόν χαρακτήρα, μη εξαιρουμένων ουδέ των αφορώντων την πολιτείαν του Δ. Συμβουλίου. Ουδεμία δε πρότασις αντιβαίνουσα τω παρόντι δύναται να υποβληθεί προς συζήτησιν.

Άρθρον 20ον. Εν τη Γεν. Συνελεύσει αναγιγνώσκεται υπό του Γραμματέως ή υπό του Διοκ. Συμβουλίου εγκρινόμενη έκθεσις των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων, υπό του Ταμίου ο απολογισμός του αυτού έτους και υπό του εισηγητού της εξελεγκτικής επιτροπής η σχετική έκθεσίς της. Μετά την ανάγνωσιν και συζήτησιν εκάστης των εκθέσεων τούτων εκλέγεται τριμελής εξελεγκτική επιτροπή δια το νέον συλλογικόν έτος. Κατά την αυτήν συνεδρίαν αναγιγνώσκεται και η έκθεσις, περί ης προβλέπει το άρθρον ΙΙ του παρόντος.

Άρθρον 21ον. Το κύρος των αποφάσεων των Συνελεύσεων δύναται να προσβληθή κατά τα εν τω άρθρω ?101 του Α. Κώδικος οριζόμενα.

Άρθρον 22ον. Το άρθρον τούτο δεν έχει εφαρμογήν λόγω καταργήσεως του άρθρου 10 του Νόμου 281/1914 περί Σωματείων υπό του Αστ. Κώδικος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' -ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρον  23ον. Εν περιπτώσει διαλύσεως της Ενώσεως αποφασιζομένης κατά το άρθρον 99 του Αστικού Κώδικος, η περιουσία αυτής περιέχεται εις την Ομοσπονδίαν Λειτ. Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 24ον. Τροποποίησις του Καταστατικού επιτρέπεται συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 25ον. Η Γεν. Συνέλευσις αποφασίζει τίνα εκ των μέσων, δι' ων επιδιώκεται ο σκοπός της Ενώσεως θα θέση το Δ. Συμβούλιον εις εφαρμογήν εντός της διετούς θητείας του.

Άρθρον 26ον. Ο νέος Ταμίας, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, υποβάλλει κατάστασιν των καθυστερούντων τας συνδρομάς μελών της Ενώσεως, το δε Δ. Συμβούλιον υπομιμνήσκει εις τα μέλη ταύτα τας διατάξεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικος.

Άρθρον 27ον. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει δωρητάς, ευεργέτας, Μεγάλους ευεργέτας, τους προσφέροντας ανάλογα ποσά προς το ταμείον της Ενώσεως. Τα ονόματα τούτων γνωρίζονται φροντίδι του Προεδρείου προς άπαντα τα μέλη της Ενώσεως.

Άρθρον   28ον. Πάν ποσόν υπερβαίνον τας 5.000 δρχ. εκ της περιουσίας της Ενώσεως κατατίθεται επ' ονόματος αυτής υπό του ταμίου της εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον ή αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ενδύεται εις χρεώγραφα του Κράτους κατατιθέμενα προς φύλαξιν εις την Εθνικήν Τράπεζα επ' ονόματι της Ενώσεως. Η ανάληψις των χρημάτων ή των χρεωγράφων γίνεται αποφάσει του Δ. Συμβουλίου υπό του προέδρου και του ταμίου της Ενώσεως.

Άρθρον   29ον. Η Ένωσις έχει σφραγίδα φέρουσιν εν τω μέσω προτομήν του Αριστοτέλους και κύκλω τας λέξεις Ένωσις Ελλήνων Φυσικών, 1930.

Άρθρον  30ον. Η Γεν. Συνέλευσις δύναται να διαγράψη των μελών της Ενώσεως πάντα όστις ήθελεν αποδειχθή αντιστρατευόμενος δια της δράσεως αυτού τον σκοπόν αυτής.

Άρθρον 31ον. Το Δ. Συμβούλιον ορίζει τα μέσα προς περίθαλψιν των καταστάντων ανικάνων ή ατυχησάντων μελών της Ενώσεως ή των οικογενειών αυτών.

Άρθρον 32ον. Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού άρχεται, αφ' ης κυρωθώσι τα βεβαιούντα την ψήφισιν αυτού πρακτικά, εντός δε 15 ημερών ενεργούνται Αρχαιρεσίαι και εντός μηνός από ταύτης καλούνται τα μέλη εις Γεν. Συνέλευσιν προς ψήφισιν του προϋπολογισμού.


Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1970


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχαήλ Αναστασιάδης


ΤΑ ΜΕΛΗ
Κων/νος Κρεατσάς -1ος Αντιπρόεδρος
Μάρκος Πελοποννήσιος  - 2ος Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Κοτζαμάνης - Ειδ. Γραμματεύς Ταμίας
Εμμανουήλ Μαχαιριανάκης
Λάζαρος Μήλιος
Δομένικος Βετούλης
Εμμανουήλ Τσαγάκης
Δημήτριος Αντωνιάδης
Γεώργιος Φιλοκύπρου


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Διονύσιος Μαρίνος
 
 

Share this Post: