ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΑΒ Α.Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

τις 14/02/2020, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ Α.Ε) προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Διακήρυξη Νο. 787) προς «σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών προς υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Πελάτες του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΑΒ.

Το σώμα της Διακήρυξης, ο Πίνακας των παραδοτέων μαθημάτων, η Αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου Εκπαιδευτή με τις οδηγίες υποβολής αυτής και όλα τα σχετικά παραρτήματα και οι όροι διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί αναλυτικά:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

">

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΑΒ Α.Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

τις 14/02/2020, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ Α.Ε) προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Διακήρυξη Νο. 787) προς «σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών προς υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Πελάτες του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΑΒ.

Το σώμα της Διακήρυξης, ο Πίνακας των παραδοτέων μαθημάτων, η Αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου Εκπαιδευτή με τις οδηγίες υποβολής αυτής και όλα τα σχετικά παραρτήματα και οι όροι διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί αναλυτικά:

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 17-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια