Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τις προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Υπόμνημα Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τις προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Σε τροπολογία του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008 αναφέρονται τα εξής:

«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.....

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων.»

Αποδεδειγμένα η παραπάνω ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί τεράστιες αδικίες καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 από τη διεκδίκηση θέσεων σε ΤΕ όσο και τον αποκλεισμό των μαθητών από την υποστήριξη στα μαθήματα των φυσικών επιστημών μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αριθμεί κάτω από 300 μαθητές πέραν ίσως από ορισμένα σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων. Ως εκ τούτου δημιουργείται ζήτημα ισότητας και παροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών των μεγάλων αστικών κέντρων και των μαθητών της επαρχίας και των νησιών. Η παραπάνω ρύθμιση στερεί το δικαίωμα από τους δεύτερους στην υποστήριξη στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ομαλή ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία και για την σχολική τους επίδοση όσο και για την είσοδό τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η πληθώρα αγνώστων όρων, η έκταση, η σύνθετη δομή και η υψηλή πυκνότητα σε πληροφορίες καθιστούν τα πληροφοριακά (ή επεξηγηματικά) κείμενα των σχολικών εγχειριδίων των Φυσικών Επιστημών ιδιαίτερα απαιτητικά και κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη μελέτη επεξηγηματικών κειμένων μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ώρες των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο είναι συνολικά περισσότερες από τις αντίστοιχες των μαθηματικών. (13 έναντι 12 συνολικά στις 3 τάξεις.) Επομένως θα ήταν αναμενόμενο στα σχολεία με λίγους μαθητές να προβλέπεται να "τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός ΠΕ03 ή ΠΕ04".

Τα τμήματα ένταξης οφείλουν να είναι οργανωμένες μονάδες εντος του σχολείου που επιτελουν πλήρως το εργο τους δηλαδή τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σφαιρικά και ολιστικά καλύπτοντας όλο το εύρος των επιστημών. Όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ιδιαίτερα τα εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις όπως η Φυσική.

Τέλος, από την ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση του 2017-18 της ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, προκύπτει ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στην κατηγορία χωρών με χαμηλό ποσοστό (2.5-6.6%) μαθητών με επίσημη διάγνωση ως μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες ως προς το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της τυπικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι το δυνητικό ποσοστό των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές μαθησιακές ανάγκες κυμαίνεται πάνω από 10% σύμφωνα με την ίδια μελέτη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε μαθητικό δυναμικό 200 μαθητών αντιστοιχούν τουλάχιστον 20 μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζονται σε Τ.Ε.. Επομένως, ο αριθμός των Τ.Ε. σε σχολική μονάδα 200 μαθητών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον πέντε (05), αριθμός που δικαιολογεί ταυτόχρονη τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ04.

Προτείνουμε την αναδιατύπωση του νόμου ώστε

  • Στα Τ.Ε. των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.
  • Στα Τ.Ε. των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.
  • Eπειδή ήδη έχουν γίνει πολλαπλάσιοι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ03 από ότι κλάδου ΠΕ04, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής ΠΕ04 να διασφαλίζεται ότι είναι όσοι και οι ΠΕ03, και η αναλογία εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 να ακολουθεί την αναλογία των ωρών πρώτης ανάθεσης.
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σχόλια